Oromia Investment and Industry Bureau on Facebook

Facebook Posts

BIIO Fulbaana 03, 2015- Dokumantiin Qorannoo Manufakcharing Industirii irratti xiyyeeffate waliin ta’iinsa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa fi Yunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatiin Baajata Qarshii Mil. 3.4 niin Afaan Oromiffaa fi Ingiliffaan qophaa’e karaa Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa fi Pirezedaantii Yunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa Dr Lammii Guutaa tiin wal harkaa fuudhinsi taasifamee jira.Sagantaa kana irratt Itti Aantootni Dhaabbilee 2nii dabalatee Beektootni Qorattootni Yunivarsiitichaa Dokumanticha qopheessanii fi Ogeessotni qoranicha irratti Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa irraa hirmaaatan argamanii jiru. Dhuma irrattis Waraqaan Ragaa beekkamtii fi Galateeffannaa Qorattootaaf kennamee jira.Dokumantiiwwan qophaa’anis:1. “Oromia Manufacturing Industry Roadmap” (2021-2035)2. “Oromia Manufacturing Industry Strategic Plan” (2021-2035)3. “Oromia Manufacturing Industry Institutional set up” (2021-2035) ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Baga Bara Haaraa 2015 Nagaan Geessan jedha! Biirichi Carraa fi Poteenshaala Invastimantii Naannichi qabu beeksisuun Sochii Invastimantii Naannicha Keessatti gaggeeffamaa jiru daraan babal'isuu fi Bu'a qabeessa taasisuuf xiyyeeffannoo Guddaan hojjechaa jira. Abbootiin Qabeenyaa Biyya keessaa fi Alaa gara Naannoo keenyaa dhufanii "Invest" akka godhan karri Keenya Banaadha. Ayyaana Gaarii!Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa!! ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Qaammee 3, 2014- Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa dhimma Bulchiinsa Ragaa (Data Base) irratti Hojjettoota Biirichaaf Magaalaa Adaamaatti Leenjii kennaa jira. Leenjicha kannaa kan jiran Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaati. ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Qaammee 2, 2014 -Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Biiroo Pablik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa fi Komishinii Siivil Sarvisii Fedaraalaa waliin ta'uun Sirna Bulchiinsa Odeeffannoo Qindaa'aa Siivil Sarvisii irratti Hojjettoota Biirichaa tiif Magaalaa Adaamaatti Leenjii kennaa jira.Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa Sagantaa Leenjii kana irratti argamanii Haasawa baaniinsaa taasisuun Teeknooloojii ammayyaatti fayyadamuun Ragaalee Mana hojichaa "System" tti galchuun ammayyeessuun murteessaa ta'uu fi leenjicha xiyyeeffannoo guddaan hordofuun Hojii qabatamaatti hiikuun baay'ee barbaachisaa ta'uu ibsuun leenjicha ifatti jalqabsiisanii jiru. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Baajata Bara 2014 Mootummaan ramade irraa 2% Qarshii 596,441. 60 Daa'imman Saaxilamoo fi Namoota dhibee HIV tiin saaxilamaniif Deeggarsa taasiseBIIO Qaammee1 2014, -Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Baajata Hojii Adeemsiftuu Bara 2014 Mootummaan ramade irraa 2% Qarshii 596,441.60 Daa'imman Saaxilamoo fi Namoota Harka qalleeyyii dhibee HIV tiin Saaxilamaniif Bulchiinsa Maggalaa Hoolotaa fi Godina Harargee Bahaatti walitti Namoota 43'f Deeggarsa taasisee jira. Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaatti Dursaan Garee Dhimma Dub/Daa'immaanii fi Dhimma HIV/AIDS Aadde Iteenash Gunjaa Hooggantootaa BIIO, Caasaalee Godinaa fi Magaalaa Galma gahiinsa Sagantaa Deeggarsaa kanaaf gumaacha taasisaniif galateeffatanii jiru. Sagantaa Deeggrsaa taasifame kana ilaalchisee Bulchiinsi Magaalaa Hoolotaa Sirna Badhaasaa fi Beekkamtii qopheessuun Geebaa fi Waraqaa Ragaa BIIO tiif kennee jira. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invastimantii fi Magaalaa Bishaan GurraachaaSagantaa Daawwannaa Pirojektoota Invastimantii Bulchinsa Magaalaa Bishaan Gurraachaatti qophaa'e Hojjettoota Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa akksumas Caasaa Invastimantii fi Industirii Magaalichaatiin gaggeeffe Dhaabbata "Anan Agro Industry PLC" daawwate. Dhaabbatni ",Anan Agro Industry PLC" Hormaata Loon Aannanii fi Nyaata Loonii haala Ammayyaa ta'een Invastimantii fakkeenyaa Gaarii fi Muuxannoo dabarsuu danda'u irratti hojjechaa jira.Magaalota Naannoo Oromiyaa Invastimantiin saffisaan Keessatti babal'achaa jiru keessaaa Bulchiinsi Magaalaa Bishaan Gurraachaa ishee tokkoodha.Hagayya 24,2014Finfinnee ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Hagayya 22, 2014 -Sagantaan Daawwannaa Pirojektoota Invastimantii Hooggantootaa fi Hojjettoota Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaatiin gaggeeffamu Bulchiinsa Magaalaa Bishooftuutti Dhaabbata Dassuu Amboo fi Riizoortii Piraamidii daawwate. Sagantaa Daawwannaa kananis sochii Dhaabbileen kanneen gochaa jiran fakkeenyummaa guddaa kan qabanii fi Muuxannoo Gaarii dabarsuu akka danda'an hubatamee jira. ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Hagayya 21, 2014 -Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Hojii Tajaajila Lammummaa Mana Harka qalleeyyii hojjechaa jiraachuu beeksise.Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Daawwannaa Pirojektoota Invastimantii Naannichaa sababeeffachuun Magaalaa Mojootti Hojii Tajaajila Lammummaatiin Mana Harka-qalleeyyii Kutaa Lama Maallaqa Qarshii 150,000’n Ijaaruuf, Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa, Itti Aantoota Biirichaa fi Kaantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Mojoo Aadde Kadijjaa Jamaal bakka argamanitti Hojii Jalqabsiisan.Sagantaa jalqabsiisa ijaarsa mana harka-qalleeyyii kanarratti argamuun haasawa kan taasisan Hogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa akka jedhanitti, hojiin tajaajila lammummaa duudhaa fi aadaa boonsaa ittiin wal utubnuu fi rakkoolee jiran ittiin furaa deemnu waan ta’eef, Biirichi hojii tajaajila lammummaa kana Pirooppoozaalii qopheessuun qaamolee tumsitootaa adda addaarraa walitti qabuun kan hojjetaa jiruudha.Siyyum Hayiluutu gabaase ... See MoreSee Less
View on Facebook

7 / 28
Oromia Regional State Government Investment and Industry Bureau@2020