Sagantaa Sosochii Manufakcharingii "Itoophiyaan haa OOmishtuu" ... See MoreSee Less
View on Facebook
Agarsiisa (Egziibiishinii) Oomishaalee Dhaabbilee Invastimantii Sagantaa Sosochii Manufakcharingii "Itoophiyaan haa Oomishtuu" Magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti dhiyaate. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sagantaan Sosochii Manufakcharingii IItoophiyaan Yaa Oomishtuu"Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa ture xummuuramee jira.BIIO Amajjii 23, 2015 - Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Sosochii Manafakcharingii "Itoophiyaan haa Oomishtuu" Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa waliin ta’uun Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa ture bakka I/A/ Afa yaa'ii Caffee Oromiyaa Kabajamoo Obbo Eeliyaas Uummataa, Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Ahimad Idiriis, bakka Daareektara Inistitiyuutii Maanufakchariingii Federaalaa Doktar Milkeessaa Jaagamaa, Kaantibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Hayiluu Jaldee dabalatee Aanga'oonni Mootummaa akkasumas Abbootiin Qabeenyaa fi waldaaleen IMX oomisharrattii bobba’an aragamanitti Marii fi Daawwannaa Oomishaalee Dhaabbilee Manufakcharingii garaa garaa gaggeessuun xummuuree jira. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sagantaan Sosochii Manufakcharingii IItoophiyaan Yaa Oomishtuu"Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira.BIIO Amajjii 23, 2015 - Biiroon Invastimantii fi industirii Oromiyaa fi Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa waliin ta’uun Sagantaa Sosochii Manufakcharingii "Itoophiyaan haa Oomishtuu" Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jira. Sagantaa kana irratti I/A/ Afa yaa'ii Caffee Oromiyaa Kabajamoo Obbo Eeliyaas Uummataa, Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Ahimad Idiriis, bakka Daareektara Inistitiyuutii Maanufakchariingii Federaalaa Doktar Milkeessaa Jaagamaa, Kaantibaa Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Hayiluu Jaldee dabalatee Aanga'oonni Mootummaa akkasumas Abbootiin Qabeenyaa fi waldaaleen IMX oomisharrattii bobba’an aragamaniiru. Kantibaan bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obboo Hayiluu Jaldee haasaa baga nagaan dhuftanii taasisaniin kaayyolee gurguddoo akka magaalattiitti xiyyeeffannoon hojjatamaa jiran keessaa wabii nyaataa jirattotaa mirkaneesuu,hawaasa ‘Intarpiriinara’ ta’e akkasumas hawaasa kalaqaa fi ogummaa qabu uumuudha jedhan. Sosochiin Oromiyaan,Itoophiyaan yaa omishtuu kunimmoo deeggrsa akka magaalattiitti invastimantii guddisuuf taasifamuun dabaalamee galmoota qabanne milkeessuuf shoora olaanaa bahataa ibsan. Warreen iddoo invastimantiif fudhate faayidaa biraaf ollchuuf carraaqan yeroon akka dabre hubachuu akka qabanis Obbo Hayiluun dabalataan dhaamanii jiru. Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Ahimad Idiriis gama isaaniitiin biyya shaqaxa meeshaa faana shaqaxni siyaasaa itti hin fe’amne uumuuf Industiriiwwan keenya humna guutuu akka oomishan gochuun barbaaachisaa ta’uu kaasan. Naannoo Oromiyaatti sosochichi erga eegalee Industriiwwan hojii dhaaban 101 kana keessaa 53 Manfakchariingiirratti kan hojjetan Oomisha akka eegalan taasifameera jedhu. Invastimantiiwwan haaraa 234 hojiitti galuus ibsan. Industiriiwwan 1198 Pirojaktoota adda addaatiin Magaalaa Adaamaatti hojjataa jiran keessaa 564 Maanuf ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sosochii Manufakcharingii "Itoophiyaan haa OOmishtuu" ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
View on Facebook
Sagantaan Sosochii Manufakcharingii "Itoophiyaan Haa Omishtuu" Bulchiinsa Magaalaa Bishooftuutti gaggeeffamaa ture xummuuramee jira.BIIO Amajjii 18,2015- Sagantaan Sosochii Manufakcharingii "Itoophiyaan Haa Oomishtuu" Bulchiinsa Magaalaa Bishooftuutti gaggeeffamaa ture xummuuramee jira. Deetan Ministeera Industirii Obbo Taarraqeny Bulultaa akka jedhanitti Damee Industirii Oomishaa bu’aa qabeessa taasisuuf qindoominaan hojjechuun barbaachisaadha.Industiriiwwan rakkoolee xixiqqaan hojii keessa galuu dadhabanii turan 200 ol erga sosochii Industirii “Ityoophiyaan haa Oomishitu”jedhu eegalee asitti hojii keessa kan galan ta’u Obbo Taarraqanyi Marii gaggeeffame irratti ibsaniiru.Rakkoo Industirii Oomishtootaa furuuf qindoominaan hojjachuun xiyyeefannaa Mootummaa ta’u ibsuun, Abbootiin Qabeenyaa hojimaata sirreeffachuun Oomishaalee sonni itti dabalame oomishuu, dorgomaa ta’uu,Oomishitummaa guddisuu akkasumas Carraa hojii bal’aa uumuuf hojjechuu akka qaban dhaamanii jiru.Hooggannaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa obbo Ahimad Idiriis gamasaaniin, Naannoon Oromiyaa carraa fi haala mijataa qabaachuu eeruun, Damee Industirii Oomishaaf xiyyeeffannaa kennuun Invastimantii haaraa simachuuf warreen buleeyyii jajjabeessuun Oomishaa fi oomshitummaa guddiisuuf hojjatamaa jira jedhanii jiru.Sagantaa kana ilaalchisee Egzibishiniin Oomishtoota Dhaabbilee Industirii garaa garaan qophaa'e daawwatamee jira.Dhuma irrattis Sirni Beekkamtii fi Badhaasa adda addaa Dhaabbilee Invastimantii Sochii Gaarii keessa jiraniif kennamee jira. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Sagantaa sosochii Manufaakcharingii "Itiyoophiyaan haa Oomishtuu" sadarkaa Oromiyaatti Magaalaa Bishooftuutti gaggeessaa jira. BIIO Amajjii 18, 2015 - Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Sagantaa Sosochii Manufakcharingii "Itoophiyaan haa Oomishtuu" Sadarkaa Oromiyaatti Magaalaa Bishooftuutti gaggeessaa jira. Sagantaa kanarrattis Deetaan Ministeera Industirii Obbo Taarraqeny Bulultaa, Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa obbo Ahimad Idiriis, Kantiibaan bulchiinsa Magaalaa Bishooftuu obbo Alamaayyoo Asaffaafi Abbootiin Qabeenyaa Oomisha Industiriirratti hirmaatan argamaniiru. Sagantaa kanaan Dhaabbileen Oomishtootaa humna isaanii guutuun oomishuun guddina biyyaa keessatti gahee isaanii akka bahataniif sosochiin kan uumu ta'uun himame. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Gaazexaa BariisaaSochii Invastimantii Naannoo Oromiyaa Ji'oottan Jahan darban raawwataman ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invest In Oromia!! The Manufacturing Sector is one of the Investment Priority SectorInvest In the Manufacturing Sector!! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggama Raawwii Hojii Ji'a Jahaa Bara 2015 gaggeessaa ture xummuuruun kallattii hojii fuula duraa kaa'ee jira.BIIO Amajjii 8, 2015 - Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggama Raawwii Hojii Ji'a Jahaa Bara 2015 Caasaalee Godinaalee fi Magaalotaa waliin Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa ture xummuuruun kallattii hojii fuula duraa kaa'ee jira.Gamaggama kanaanis Ciminoota, Hanqinoota, rakkoolee adda bahanii fi dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan irratti bal'inaan mari'atamee jira.Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Ahimad Idiriis akka jedhanitti Hanqinootaa fi rakkoolee Raawwii Hojii Keessatti Ji'aoottan Jahan darban mul'atan kana hundeerraa hiikuuf hojii itti aanu Keessatti; hojiif haala mijataa uumuu,Qajeelfama qofaan Hojii hoogganuu, Piroomooshinii Cimaa gaggeessuu,Tajaajila Iddoo Tokkoo cimsuu, Abbootii Qabeenyaa lafti murtaa'eefii sababa adda addaatiin lafti harka hin geenye harkaan gahuu, Sirna Deeggarsaa fi Hordoffii cimaa gaggeessuun Pirojektoota Invastimantii hunda hojii keessa galchuun Humna guutuun akka Omishan gochuu,ragaalee Mana Hojii qulqullinaa qindeessuu, Industiriiwwan Naannoo keenyaa adda baasuun cimsuu, Alergee fi Omishaalee Alaa galan bakka buusuun Omishamaa jiran cimsuun ragaalee isaa sirritti qindeessuun qabachuun dhimmoota ijoo fi murteessadha. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggama Raawwii Hojii Ji'a 6 Bara 2015 gaggeessaa jira. BIIO Amajjii 7, 2015 - Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggama Raawwii Hojii Ji'a 6 Bara 2015 Caasaalee Godinaalee fi Magaalotaa waliin Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jira.Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Ahimad Idiriis Haasawa Baniinsaa taasisaniin akka jedhanitti Gamaggama Raawwii Hojii Ji'a 6 kana Keessatti dhimmootni gadi fageenyaan ilaallamuu qaban; Deeggarsaa fi Hordoffii Pirojektoota Invastimantii, Sochii Industirii, waa'ee Alergee, Omisha Alaa galan bakka buusuu (Import Substitution),fi Carraa Hojii qabatamaan uummameedha. Gamaggama kana keessatti Ciminootni, Hanqinootni, rakkooleen adda bahanii fi dhimmootni xiyyeeffannoo barbaadan irratti bal'inaan ilaallamuu akka qabanii fi waltajjichaaf xiyyeeffannoo guddaan kennamuu akka qabu Obbo Ahimad dabalataan ibsuun waltajjichi ifatti eegalamee jira. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa, Biiroo Pabllik Sarvisii Oromiyaa waliin ta'uun Mata duree adda addaa irratti Leenjii Hojjettoota Biirichaaf kennaa ture ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa, Biiroo Pabllik Sarvisii Oromiyaa waliin ta'uun Mata duree adda addaa irratti Leenjii Hojjettoota Biirichaaf kennaa jira.BIIO Amajjii 4, 2015 - Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa, Biiroo Pabllik Sarvisii Oromiyaa waliin ta'uun Mata duree Qajeelfama Raawwii Hooggansa Qabeenyaa Namaa,Sanada Istaandaardii Kenna Tajaajilaa fi Chaartarii, Sanada Ergonomiksii, Qajeelfama Madaallii Hojjettootaa, Sanada Moosaajii Madaallii Hojjettootaa fi Sanada Tarsiimoo Moodeelii itti uummamu irratti Leenjii Hojjettoota Biirichaaf Magaalaa Adaamaatti kennaa jira. Leenjiin kunis guyyoota 2'f itti fufa jedhamee eeggama. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invest In Oromia!! Oromia is a perfect place on earth for Cement factory Come and Invest in Oromia!! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Qorannoo Maastar Pilaanii Zoonii Industirii Magaalota Oromiyaa 5 irratti gaggeeffameGaazexaa Bariisaa ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invest In Oromia!!Oromia - A land of opportunity and a preferred Investment destination in Ethiopia!! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Ahimad Idiriis ergaa Baga Geessanii dabarsan Hordoftoota Amantaa Kiristaanaa hundi , baga Ayyaana Qillee (Dhaloota Iyyasuus Kiristoos) bara 2015 nagaan geessan. Ayyaanni Qillee, Hordoftoota Amantaa Kiristaanaa biratti guyyaa Dhaloota Iyyasuus Kiristoos yaadachuuf kan kabajamu, mallattoo Jaalalaa, Gammachuu fi Nageenyaati. Ayyaana kana yommuu kabajnu, amaloota Tokkummaa,Jaalalaa, Araaraa, Dhiifamaa fi kan qabu kan hin qabneef qoodee gammachuun waliin dabarsa. Hunda ol Nageenyi murteessaa Waan ta'eef tokko taanee Nageenyi Naannoo keenya keessattis ta'ee akka biyyaatti akka mirkanaa'u gahee Nurraa eeggamu bahuu qabna. Diinagdeen nama dhuunfaas ta'e Naannoo keenyaa darbees Biyya keenyaa akka guddatuu cimnee hojjechuu qabna. Bu'uurri Diinagdee immoo Invastimantiidha.Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaas Diinagdeen Naannoo Keenyas ta'ee Biyya Keenyaa kka guddatuu Naannicha Keessatti Invastimantii babal'isuu fi Bu'a qabeessa taasisuuf xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jira. Oromiyaan Invastimantiidhaf mijooftuu fi dorgomtuu Waan taateef Abbootiin Qabeenyaa Biyya Keessaa fi Alaa Carraa kanatti fayyadamuun gara Naannoo Keenyaa dhufanii "Invest" akka godhan asumaan waamicha Koo darbsa.Ayyaana Gaarii!Ahimad Idiriis Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii OromiyaaMudde 2015Finfinnee ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sochii Invastimantii Naannoo Oromiyaa Yeroo ammaaBiiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Yeroo ammaa Naannicha Keessatti Invastimantiin akka babal'atuu fi Bu'a qabeessa ta'u xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jira. 1. Carraa fi Poteenshaala Invastimantii Naannichi qabu irratti Hojii Piroomooshinii Cimaa hojjechuun Sadarkaa Addunyaatti beeksisuun Pirojektoota Invastimantii gurguddoo fi Naannoo keenyaa bu'aa olaanaa buusuu danda'an simachuun gara hojiitti galchuuf hojjechaa jiraachuu2. Pirojektoota Invastimantii kanaan dura Hojii keessa galanii Sadarkaa adda addaa irra jiran Deeggarsaa fi Hordoffii cimaa gochuun daraan Bu'a qabeessa akka ta'an xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa kan jiru ta'uu3. Industiriiwwan Sadarkaa Sadarkaan jiran adda baasuun Deeggarsaa fi Hordoffii cimaa taasisuun Bu'a qabeessummaan isaanii akka mirkanaa'u hojjechaa jiraachuu 4. Dhaabbilee Invastimantii sababa adda addaatiin Hojii isaanii adda kutan rakkoolee isaan qunname irratti Marii gaggeessuun furmaata argatanii hojiitti akka galan sochiin adda addaa godhamaa jiraachuu5. Sagantaa Daawwannaa Pirojektoota Invastimantii Muuxannoo gaggaarii qaban irratti qopheessuun Hooggantoota olaanoo Sadarkaa Ministeeraa hanga Naannootti affeeruun Daawwannaa garaa garaa gaggeessuun Invastimantiin Naannichaa Keessatti xiyyeeffannoo guddaa akka argatu gochaa jira.6. Carraa Hojii qabatamaan Dhaabbilee Invastimantii Keessatti uummame adda baasuun akkaataa "Project Proposal" isaaniitiin Carraan Hojii uummamuu akka qabu Hordoffii cimaa taasisaa jiraachuu7. Kenna Tajaajilaa Saffisaa, qulqullinaa fi iftoomina qabu kennuuf itti fayyadama Teeknooloojii eegale cimsaa itti fufuu akka qabu hojjechaa jiraachuu8. Invastimantiin walqabatee Komiiwwan adda addaa Sadarkaa gubbaa hanga gadii jiran akka hiikkatu sochii adda addaa gochaa jiraachuu ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invest In Oromia!!Textile and Garment is one of the sub sector of the Manufacturing Industry which is Investment Priority SectorCome and Invest in the Manufacturing Sector!! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad Industirii Dhaabbata Injiinaringii Sibiilaa BK daawwatan.BIIO Mudde 26, 2015- Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad Dhaabbata Injiinaringii Sibiilaa BK daawwatanii jiru.Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad fuula Feesbuukii isaanii irratti akka eeranitti, guyyaa har’aa Magaalaa Galaanitti sagantaa “Itiyoophiyaan haa oomishtuun” Industirii Dhaabbata Injinaringii Sibiilaa BK Magaalaa Galaanitti argamu Finfinnee irraa Km 30 fagaatutti argamu, Konkolaattota gurguddoo fi Atobistoota tolchuu fi galteewaan Industirii adda addaa Omishu irratti argamu daawwataniiru.Industirii guddisuun Biyyattiif sharafa alaa argamsiisuuf gahee olaanaa akka qabus ibsan.Irraa deebiin “Itiyoophiyaan haa oomishtu” irratti haa hirmaannu jechuun dhaaman. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad Industirii Dhaabbata Horaa Trading PlC daawwatan.BIIO Mudde 26, 2015- Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad Industirii Dhaabbata Horaa Trading daawwatanii jiru.Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad fuula Feesbuukii isaanii irratti akka eeranitti, guyyaa har’aa Magaalaa Galaanitti sagantaa “Itiyoophiyaan haa oomishtuun” Industirii Dhaabbata Horaa Trading daawwataniiru.Industirii kana keessatti haala qindeessa Buna Ammayyaa, akaawwii fi Oomisha saamsaa Simintoo gaggeeffamaa jiru daawwatanii jiru. Industirii guddisuun Biyyattiif sharafa alaa argamsiisuuf gahee olaanaa akka qabus ibsan.Irraa deebiin “Itiyoophiyaan haa oomishtu” irratti haa hirmaannu jechuun dhaaman. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invest In Oromia!!Furniture is among Manufacturing SectorCome and Invest in Manufacturing Sector!! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invest In Oromia!!Leather and Leather Product is a part of Industry which is sub sector of Manufacturing Come and Invest In Leather and Leather Products!! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invest In Oromia!!Manufacturing is one of Investment Priority SectorCome and Invest in Manufacturing Sector!! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Qorannoon Maastar Pilaanii Zoonii Industirii Magaalota Shan irratti gaggeeffame erga dhiyaatee booda Marii gaggeeffame ... See MoreSee Less
View on Facebook
Qorannoo Maaster Pilaanii Zoonii Industirii Magaalota Shanii irratti mari’atame.BIIO Mudde 22,2015- Qorannoo Maaster Pilaanii Zoonii Industirii Magaalota Shanii Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa fi Yunivarsiitiin Saayinsi ifi Teeknooloojii Adaamaa waliin qopheessuun irratti mari’atamee jira.Marii Bu'aa Qorannoo Maastar Pilaanii kana irratti Sadarkaa Pirezidaantii I/A/tti Qindeessaan Kilaastara Magaalaa Oromiyaa obbo Masfin Malaakuu, Hoogganan/Biiroo Invastimanti ifi Industirii Oromiyaa obbo Ahimad Idiriis, Hoogganaa, Biiroo Misooma Magaalaa, Manneenii Oromiyaa obbo Mohaammad Guyyee, Hayyoonni Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaa fi Keessummootni garaagaraa argamanii jiru. Qorannoon Maaster Pilaanii Zoonii Industirii kun Magaalota Amboo, Ciroo, Sandaafaa, Tafkiifi Yaaballoo irratti kan gaggeeffamedha.Hirmaattoonnis Qorannoo dhiyaate irratti yaadaa fi Galtee barbaachisu dabaluun, hojiirra oolchuuf irratti mari'atanii jiru. Siyyum Hayiluutu gabaase. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Validation Work Shop on Industrial Zone Happening at ASTU! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invest In Oromia!!Oromia has high Potentials for Horticulture Come and Invest in Horticulture!! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invest In Oromia!!𝗢𝗿𝗼𝗺𝗶𝗮, 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗶𝗿𝘁𝗵 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗰𝗮 Oromia is the major coffee producer in the country which is the best arabica coffee in the world and is known for having a wider genetic variety of coffee than other coffee producing country. Oromia coffee is well known for its special aroma and flavor, a uniqueness that makes it preferable for blending with coffee from other countries. Currently our country Ethiopia is among the top five coffee exporters in the world. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invest In Oromia!! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Daawwannaa Pirojektoota Invastimantii gageeffame.BIIO Mudde 15, 2015- Jiilli Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Ahimad Idiriisiin durfamu, l/A/Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Lataa Abbabaa dabalatee Qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin Dhaabbilee Invastimantii Magaalaa Mojoo Keessatti argaman Dhaabbata "George Shu Ethiopian Leather Plc", "Houdao chen Leather Plc", Kerchanshie Business Group" fi Qonnaan Bulaa Obbo Ashannaafii Ayyaalew daawwatee jira. Sagantaa daawwannaa kana keessatti Sochii Invastimantii Dhaabbileen daawwataman gaggeessaa jiran fakkeenyummaa gaarii kan qaban ta'uun isaanii hubatamee jira. Dhuma irrattis Abbootii Qabeenyaa Pirojektiin isaanii Daawwatamee hojii Invastimantii hojjechaa jiran waliin Marii gaggeessuun rakkoolee hojii keessatti isaan muudatanii fi haala itti hiikkachuu danda'an irratti kallattii furmaataa kaa'anii jiru. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invest In Oromia! Oromia has high Potentials for Manufacturing SectorCome and Invest in the Manufacturing Sector! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sagantaa Daawwannaa Pirojektoota Invastimantii ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sagnataan Daawwannaa Pirojektoota Invastimantii gageeffame.BIIO Mudde 13, 2015- Jiilli Deetaa Minsiteera Industirii Obbo Taarraqany Bulultaa fi Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Ahimad Idiriisiin durfamu, Hooggantoota Olaanoo Fedaaraa fi Naannoo, Kaantibootaa fi Hojii Gaggeessitoota Magaalota Naannawa Finfinnee fi Qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin Dhaabbilee Invastimantii Magaalota kanneen akka Magaalaa Sabbataa keessatti argamu Dhaabbata "Arbaminch Textile" ; Magaalaa Galaan Dhaabbata "Hora Trading plc", Magaalaa Bishooftuu Dhaabbata "Steely RMI Plc" fi NH Bay Furniture Factory" daawwatee jira. Sagantaa daawwannaa kana keessatti Sochii Invastimantii Dhaabbileen daawwataman gaggeessaa jiran fakkeenyummaa gaarii kan qaban ta'uun isaanii hubatamee jira. Dhuma irrattis Abbootii Qabeenyaa Pirojektiin isaanii Daawwatamee hojii Invastimantii hojjechaa jiran waliin Marii gaggeessuun rakkoolee hojii keessatti isaan muudatanii fi haala itti hiikkachuu danda'an irratti kallattii furmaataa kaa'anii jiru. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggama Raawwii Hojii Ji'a 5 Bara 2015 gaggeesse.BIIO Mudde 11, 2015-Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggama Raawwii Hojii Bara 2015 Damee Dameedhaan gaggeessuun Ciminoota, Hanqinootaa fi Rakkoolee adda bahan irratti bal'inaan mari'atee jira.Dhuma irrattis karaa Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Ahimad Idiriisiin kallattiin hojii fuula duraa kennamee jira. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invest In Oromia!!Oromia is a preferable Region due to it has ample Investment Potential and Selective, Comparative and Competitive advantage for Investment in relation to others regions in the Country. It has high Potentials for Agriculture, Manufacturing, Agro processing , Hotel and Tourism Investment. There is Land Investment Ready for Dairy farm and Milk Processing.Come and Invest on Dairy farm and Milk Processing!! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sagantaa Daawwannaa Pirojektoota Invastimantiin booda Marii gaggeeffame. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Daawwannaan Pirojektoota Invastimantii gageeffame.BIIO Mudde 8, 2015- Jiilli Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Ahimad Idiriisiin durfamu, Kaantibaa Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Hayiluu Jaldee dabalatee Itti Aantoota Hooggantoota Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa akkasumas Qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin Dhaabbilee Invastimantii Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa keessatti argaman; Dhaabbata "Jarman Industrial Complex plc", "Al embex Oil Factory plc", "Alvima Foods Plc", Pirojektii Industirii Qonnaan Bulaan Obbo Gabree Gurum, Aadde Tsadaalaa Dannaqee fi Fiqiruu Gaarradoo daawwatee jira. Sagantaa daawwannaa kana keessatti Abbootii Qabeenyaa Pirojektiin isaanii Daawwatamee hojii Invastimantii hojjechaa jiran waliin Marii gaggeessuun rakkoolee hojii keessatti isaan muudatanii fi haala itti hiikkachuu danda'an irratti kallattii furmaataa kaa'anii jiru. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroo Invastimantii fi Industirii OromiyaaRaawwii Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2015Gaazexaa Bariisaa ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa haala Invastimantii Naannichaa Babal'isuu fi Bu'a qabeessa taasisu irratti Invastaroota Biyyaa Alaa fi Imbaasota waliin mari'ate.BIIO Mudde 5, 2015-Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Ahimad Idiriis Carraa fi Poteenshaala Invastimantii Naannoon Oromiyaa qabdu ilaalchisee haala Invastimantii Naannichaa Babal'isuu fi Bu'a qabeessa taasisuun danda'amurratti Invastaroota Biyya Alaa fi Imbaasota Biyyoota garaa garaa waliin mari'atan. Seektaroota Dursii fi Xiyyeeffannoon kennamuuf kanneen akka: Qonnaa, Manufakcharingii, Agro processing fi Hoteela fi Turizimii irratti haalli mijaa'aan Waan jiruuf Abbootiin Qabeenyaa Biyya Keessaa fi Alaa gara Naannoo Oromiyaa dhufanii Invest akka godhan Obbo Ahimad waamicha dhiyeessanii jiru. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Kabaja Ayyaana Farra Malaammaltummaa Bara 2015 kabajee jira.BIIO Sadaasaa 27,2015 - Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Kabaja Ayyaanaa Farra Malaammatummaa Bara 2015 sababeeffachuun waa'ee dhimma Farra Malaammaltummaa irratti Marii bal'aa Hooggantootaa fi Hojjettoota Biirichaa waliin Magaalaa Bishooftuutti gaggeessee jira. ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Sadaasa 19, 2015- Misoomni Intarpiraayizii Itoophiyaa leenjii dandeettii raawwachiisummaa Intarpiraayizootaa guddisuu irratti xiyyeeffate qooda fudhattoota Naannoolee fi Bulchiinsa Magaalotaa garaagaraa irraa walitti dhufaniif Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti kennaa jira.Naannooleen Leenjichi kennamaafii jiranis, Naannoo Oromiyaa, Somaalee, Hararii, Affaar, Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee fi Dirreedawaati. Leenjicharratti argamuun haasawaa kan taasisan Ministeer Deetaan Ministeera Industirii obbo Taarraqeny Bulultaa, akka jedhanitti qooda Intarpiraayizootni xixiqqaa fi giddugaleessaa guddina diinagdee waliigalaa keessatti qaban guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru.Dandeettii raawwachuu intarpiraayizootaa cimsuun oomisha biyya alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira kan jedhan obbo Tvarraqeeny, Oomishni biyya alaatii galan muraasni yeroof gara biyya keessaa akka hin seenne dhorkamuun intarpiraayizootni carraa gabaa bal'aa akka argatan taasisuunis agarsiiftuu karoora kanaa ta'uu himan. Daarekteerri Olaanaa I/A Misooma Intarpiraayizii Itoophiyaa obbo Abdulfattaa Yusuuf, barana intarpiraayizootni xixiqqaafi giddugaleessaa oomisha doolaara miiliyoona 30 baasu gabaa alaaf akka dhiyeessaniif hojjetamaa jiraachuu himuun, kurmaana jalqabaattis oomishni doolara miiliyoona 6 baasu gabaa alaaf dhiyaachuu eeraniiru.Damichaan bara kana hojii barbaaddota kuma 100 fi kuma 64'f carraa hojii uumuuf hojjetamaa hojjetamaa jiraachuus obbo Abdulfattaan himaniiru. ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Sadaasa 10, 2015 - Magaalaa Sulultaatti Warshaan Bishaan Ispoortii jedhamu Qarshii Biliyoona Tokkoo oliin ijaarame bakka Ministeerri Industirii Obbo Malaakuu Allabal, Bulchaan Baankii Biyyoolessaa Dr Yinaggar Dassee, Kaantibaan Magaalaa Shaggar Dr Tashoomaa Addunyaa, Hooggantuu Biiroo Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa Aadde Miliyoon Baqqalaa, I/A/ Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Lataa Abbabaa fi Keessummootni garaa garaa argamanitti eebbifame. ... See MoreSee Less
View on Facebook
#Muudama_Haaraa Itti Aantuu Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa duraanii kan turan Aadde Sannaayit Maabree Hojii Raawwachiistuu Olaanaa Koorpooreeshinii Misooma Paarkiwwan Industirii Oromiyaa ta'uun muudamaniiru.Bara Hojii Gaarii Isiniif Haa ta'u‼️ ... See MoreSee Less
View on Facebook
#Muudama_Haaraa Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa duraanii kan turan Dr Tashoomaa Addunyaa Kaantibaa Magaalaa Haaraa Shaggar ta'uun muudamaniiru.Bara Hojii Gaarii Isiniif Haa ta'u‼️ ... See MoreSee Less
View on Facebook
#Muudama_HaaraaHoogganaan Biiroo Carraa Hojii Uumuu fi Ogummaa Oromiyaa duraanii Obbo Ahimad Idiriis, Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa ta'uun muudamaniiru.Bara Hojii Gaarii Isiniif Haa ta'u‼️ ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Sadaasa 1, 2015 -Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Hojii Tajaajila Lammummaa Mana Harka qalleeyyii Kutaa 2 qabu Qarshii 200,000 oliin ijaarsisaa ture xummuuruun harka qalleeyyii ijaarrameef harkaan gahe.Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Magaalaa Mojootti Hojii Tajaajila Lammummaatiin Mana Harka-qalleeyyii Kutaa 2 qabu Maallaqa Qarshii 200,000 oliin hojjetamaa ture xummuuruun bakka Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa fi I/A/ Haaggaanaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Eermiyaas Dannaqee dabalatee Hooggantootni Bulchiinsa Magaalaa Mojoo, Manejimantiin BIIO fi keessummootni garaagaraa argamanitti wal harkaa fuudhinsa taasisuun harka qalleeyyii harkaan gahe. Meeshaaleen Mana Keessaa harka Qalleeyyii kanaaf barbaachisus bitamee kennameefii jira.Dhuma irrattis Qaamolee Hojii ijaarsa Manaa harkaa qalleeyyii kana Keessatti Gahee olaanaa Bahaa turaniif beekkamtii fi Waraqaan Ragaa kennameefii jira.Siyyum Hayiluutu gabaase ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Onkololeessa 25, 2015 -Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa fi Abbaan Taayitaa Saayinsii fi Teeknooloojii Oromiyaa hojiirra oolmaa Moosaajii " Investment Service Digitalization ISD" irratti waliin hojjechuuf waliigaltee waliif mallatteesssanii jiru.Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Qabiinsa Ragaa Invastarootaa fi Kenna Tajaajila Invastimantii Teeknooloojiin deeggaruun jalqabame Bu'a qabeessa taasisuuf Misoomaa fi hojiirra Oolmaa Investment Service Digitalization ISD" Naannoo hanga Caasaa gadiitti hojjechiisuu danda'u irratti bakka Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa, I/A/ Daayireektara olaanaa Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teeknooloojii Oromiyaa Inj. Jimaa Tulluu fi Manejimantiin Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa argamanitti waliigaltee waliif mallatteesssanii jiru ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Imaamata (Policy)'n Nageenya Invastimantii cimsu qophaa'u irratti Qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin Mariin gaggeesseBIIO Onkololeessa 25, 2015 - Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Imaamata (Policy)'n Nageenya Invastimantii cimsu danda'u qophaa'uu akka qabu Dhaabbilee Invastimantii adda addaa fi Qaamolee Nageenyaa waliin marii gaggeesse.Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa akka jedhanitti kanan dura Imaamatni (Policy)'n Nageenya Invastimantii cimsu waan hin qophoofneef Imaamata (Policy) Nageenya Invastimantii Cimsu qopheessuun hojiira akka oolu taasisuun dhimma murteessadha. Qabxiilee Imaamata Keessatti hammatamuu qaban irrattis bal'inaan Mari'atamee jira. ... See MoreSee Less
View on Facebook
#CAAYAA Komishinii Investimantii Oromiyaa ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggama Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2015 irratti gaggeessaa ture xummuuruun kallattii hojii fuula duraa kaa'ee jira.BIIO Onkololeessa 17, 2015 - Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggama Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2015 Caasaalee Godinaalee fi Magaalotaa waliin Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa ture xummuuruun kallattii hojii fuula duraa kaa'ee jira.Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr.Tashoomaa Addunyaa akka jedhanitti Guddina Diinagdee Keenyaaf gahee guddaa kan qabu Invastimantii Teeknooloojii Gaarii qabu Babal'isuu fi Bu'a qabeessa taasisuuf cimnee hojjechuu qabna. Deeggarsaa fi Hordoffii cimaa taasisuun Qulqullina Invastimantii cimsuu fi Invastimantii Keenya daraan babal'isuuf immoo Carraa fi Poteenshaala Naannoon Keenya qabdu adda baasuun Hojii Piroomooshinii cimaa gaggeessuun murteessadha.Dokumantii "Itiyoophiyaan haa Omishtu" "Oromiyaan haa Omishtu" jedhu irratti hubannoo kan kennan immoo I/A/ Hoogganaa fi I/G/ Damee Industirii Inj. Girmaa Raggaasati. Dabalataanis Karoorri Hojii Bara 2015 Godinaalee fi Magaalota waliin waliif mallatteeffamee jira.Dhuma irrattis Muuxannoon Wirtuu Kenna Tajaajila Invastimantii Iddoo Tokkoo Magaalaa Adaamaa Daawwatamee jira.Siyyum Hayiluutu gabaase ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggamaa Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2015 gaggeessaa jira.BIIO Onkololeessa 17, 2015- Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggamaa Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2015 irratti Caasaalee Godinaalee fi Magaalotaa waliin Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jira.Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa haasawa baniinsaa taasisaniin akka jedhanitti Gamaggamaa kana keessatti haala Sochii Invastimantii ilaalchisee Ciminoota, Qulqullina Invastimantii, Hanqinootaa fi rakkooleen adda bahan xiyyeeffannoo guddaan kan ilaalamu ta'a. Godinaalee fi Magaalotni Gabaasaa Raawwii Hojii Kurmaanaa 1ffaa Bara 2015 dhiyeessan Keessaa Magaalaa Sulultaa, Magaalaa Buraayyuu, Godina Baalee fi Godina Harargee Bahaati.Siyyum Hayiluutu gabaase ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Onkololessa 16, 2015- Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa wixinee Labsii Bulchiinsa Invastimantii Haaraa qophaa'e irratti qooda fudhattoota waliin Magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira.Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaa akka himanitti, wixinee labsii haaraan kun kan barbaachiseef rakkoolee Invastimantii keessatti mul'atan furuuf akka ta'ee himaniiru.Labsii duraanii keessatti rakkooleen garaagaraa muudachaa turuus himaniiru.Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa, rakkoolee Invastimantii keessatti mul'atu adda baasuun furuun Diinagdee cimaa ijaaruuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuus himaniiru.Hoogganaan Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo gama isaaniin rakkoolee Invastimantii keessa jiru seeraan furuuf hojjetamaa jiraachu himanii jiruSiyyum Hayiluutu gabaase ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Onkololeessa 13, 2015 -Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Hojii Tajaajila Lammummaa Mana Harka qalleeyyii Kutaa 2 qabu Qarshii 200,000 oliin ijaarsisaa ture xummuura irra gahee jiraBiiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Magaalaa Mojootti Hojii Tajaajila Lammummaatiin Mana Harka-qalleeyyii Kutaa 2 qabu Maallaqa Qarshii 200,000 oliin hojjetamaa ture gara xummuuraa gahuu isaa Koreen dhimmicha kana hordofu Magaalaa Mojootti argamuunii haala irra jiru ilaaluun yeroo Torbee tokko hin Caalle Keessatti Meeshaaleen Mana Keessaa harka Qalleeyyii kanaaf barbaachisu hundi xummuuramee akka itti galamu kallattiin kaa'amee jira. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Baajata Bara 2015 Mootummaan ramade irraa 2% Deeggarsa adda addaaf kan oolu Marsaa 1ffaa, Qarshii 126,539 Daa'imman Saaxilamoo fi Namoota Harka Qalleeyyii dhibee HIV tiin saaxilamaniif Deeggarsa taasiseBIIO Onkololeessa 10, 2015, -Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Baajata Hojii Adeemsiftuu Bara 2015 Mootummaan ramade irraa 2% Deeggarsa adda addaatiin ramadame qabame Marsaa 1ffaa Qarshii 126,539 Daa'imman Saaxilamoo 11 fi Namoota Harka qalleeyyii dhibee HIV tiin Saaxilaman 7 walitti Namoota 18'f Bulchiinsa Godina Harargee Bahaatti Deeggarsa taasisee jira. Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaatti Dursaan Garee Dhimma Dub/Daa'immaanii fi Dhimma HIV/AIDS Aadde Iteenash Gunjaa fi Daayireektara Qophii Karooraa fi Baajataa Obbo Faantahuun Makonnin dabalatee Qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uun Bulchiinsa Godina Harargee Bahaatti argamuun Deeggarsa godhame kana yeroodhaan Qaama Deeggarsa taasifameef harka akka gahu godhanii jiru. Dhuma irrattis Hooggantootaa BIIO, Caasaalee Godinaa fi Qaamolee Sagantaa Deeggarsaa kanaaf gumaacha taasisaniif Aadde Iteenaash Gunjaa galateeffatanii jiru. Siyyum Hayiluutu gabaase ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Onkololeessa 1, 2015- Hooggantootni fi Hojjettootni Miseensa Paartii Badhaadhinaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Konfiransii Paartii Badhaadhinaa Magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jiru. Barbaachisummaa Konfiransii Paartichaa irratti ibsa kan kennan Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaati.Konfiransii gaggeeffamaa jiruunis Dambii ittiin bulmaataa, Gabaasa Raawwii Hojii Kurmaana 1ffaa , Raawwii Hojii Koree Inispeekshinii Paartii Badhaadhinaa fi dhimmoota kanaan wal qabatan irratti mari'achaa jiru. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Baga Ayyaana Irreechaa Bara 2015 Nagaan Geessan!!Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Fulbaana 16,2015- Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa ergaa Baga Ayyaana Daamaraa Masqalaa Geessanii dabarsanHoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa Hordoftoota Amantaa Kiristaanaa Hundaan ergaa Baga Ayyaanaa Daamaraa Masqalaa Bara 2015 Geessanii dabarsanAyyaanni Masqalaa Uummata Oromoo biratti Mootii Ayyaanaa jedhamee beekkama. Ayyanicha Yommuu kabajnus ergaa garaagaraa qaba. Ayyaanni Masqalaa guyyaa yadannoo, Mallattoo, Araaraa fi dhiifamati. Ayyaana Masqalaa Bara kanaa yommuu kabajnus Amaloota tokkummaa, Obbolummaa, Jaalalaa, Gootota Keenya kabajnuu fi Aantummaa isaanif qabnu mirkaneessinu, Araaraa fi Dhiifamaatini.Ayyaana Gaarii!!Dr Tashoomaa Addunyaa Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii OromiyaaFulbaana 16, 2015Finfinnee ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Fulbaana 03, 2015- Dokumantiin Qorannoo Manufakcharing Industirii irratti xiyyeeffate waliin ta’iinsa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa fi Yunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatiin Baajata Qarshii Mil. 3.4 niin Afaan Oromiffaa fi Ingiliffaan qophaa’e karaa Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa fi Pirezedaantii Yunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa Dr Lammii Guutaa tiin wal harkaa fuudhinsi taasifamee jira.Sagantaa kana irratt Itti Aantootni Dhaabbilee 2nii dabalatee Beektootni Qorattootni Yunivarsiitichaa Dokumanticha qopheessanii fi Ogeessotni qoranicha irratti Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa irraa hirmaaatan argamanii jiru. Dhuma irrattis Waraqaan Ragaa beekkamtii fi Galateeffannaa Qorattootaaf kennamee jira.Dokumantiiwwan qophaa’anis:1. “Oromia Manufacturing Industry Roadmap” (2021-2035)2. “Oromia Manufacturing Industry Strategic Plan” (2021-2035)3. “Oromia Manufacturing Industry Institutional set up” (2021-2035) ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Baga Bara Haaraa 2015 Nagaan Geessan jedha! Biirichi Carraa fi Poteenshaala Invastimantii Naannichi qabu beeksisuun Sochii Invastimantii Naannicha Keessatti gaggeeffamaa jiru daraan babal'isuu fi Bu'a qabeessa taasisuuf xiyyeeffannoo Guddaan hojjechaa jira. Abbootiin Qabeenyaa Biyya keessaa fi Alaa gara Naannoo keenyaa dhufanii "Invest" akka godhan karri Keenya Banaadha. Ayyaana Gaarii!Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa!! ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Qaammee 3, 2014- Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa dhimma Bulchiinsa Ragaa (Data Base) irratti Hojjettoota Biirichaaf Magaalaa Adaamaatti Leenjii kennaa jira. Leenjicha kannaa kan jiran Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaati. ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Qaammee 2, 2014 -Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Biiroo Pablik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa fi Komishinii Siivil Sarvisii Fedaraalaa waliin ta'uun Sirna Bulchiinsa Odeeffannoo Qindaa'aa Siivil Sarvisii irratti Hojjettoota Biirichaa tiif Magaalaa Adaamaatti Leenjii kennaa jira.Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa Sagantaa Leenjii kana irratti argamanii Haasawa baaniinsaa taasisuun Teeknooloojii ammayyaatti fayyadamuun Ragaalee Mana hojichaa "System" tti galchuun ammayyeessuun murteessaa ta'uu fi leenjicha xiyyeeffannoo guddaan hordofuun Hojii qabatamaatti hiikuun baay'ee barbaachisaa ta'uu ibsuun leenjicha ifatti jalqabsiisanii jiru. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Baajata Bara 2014 Mootummaan ramade irraa 2% Qarshii 596,441. 60 Daa'imman Saaxilamoo fi Namoota dhibee HIV tiin saaxilamaniif Deeggarsa taasiseBIIO Qaammee1 2014, -Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Baajata Hojii Adeemsiftuu Bara 2014 Mootummaan ramade irraa 2% Qarshii 596,441.60 Daa'imman Saaxilamoo fi Namoota Harka qalleeyyii dhibee HIV tiin Saaxilamaniif Bulchiinsa Maggalaa Hoolotaa fi Godina Harargee Bahaatti walitti Namoota 43'f Deeggarsa taasisee jira. Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaatti Dursaan Garee Dhimma Dub/Daa'immaanii fi Dhimma HIV/AIDS Aadde Iteenash Gunjaa Hooggantootaa BIIO, Caasaalee Godinaa fi Magaalaa Galma gahiinsa Sagantaa Deeggarsaa kanaaf gumaacha taasisaniif galateeffatanii jiru. Sagantaa Deeggrsaa taasifame kana ilaalchisee Bulchiinsi Magaalaa Hoolotaa Sirna Badhaasaa fi Beekkamtii qopheessuun Geebaa fi Waraqaa Ragaa BIIO tiif kennee jira. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Invastimantii fi Magaalaa Bishaan GurraachaaSagantaa Daawwannaa Pirojektoota Invastimantii Bulchinsa Magaalaa Bishaan Gurraachaatti qophaa'e Hojjettoota Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa akksumas Caasaa Invastimantii fi Industirii Magaalichaatiin gaggeeffe Dhaabbata "Anan Agro Industry PLC" daawwate. Dhaabbatni ",Anan Agro Industry PLC" Hormaata Loon Aannanii fi Nyaata Loonii haala Ammayyaa ta'een Invastimantii fakkeenyaa Gaarii fi Muuxannoo dabarsuu danda'u irratti hojjechaa jira.Magaalota Naannoo Oromiyaa Invastimantiin saffisaan Keessatti babal'achaa jiru keessaaa Bulchiinsi Magaalaa Bishaan Gurraachaa ishee tokkoodha.Hagayya 24,2014Finfinnee ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Hagayya 22, 2014 -Sagantaan Daawwannaa Pirojektoota Invastimantii Hooggantootaa fi Hojjettoota Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaatiin gaggeeffamu Bulchiinsa Magaalaa Bishooftuutti Dhaabbata Dassuu Amboo fi Riizoortii Piraamidii daawwate. Sagantaa Daawwannaa kananis sochii Dhaabbileen kanneen gochaa jiran fakkeenyummaa guddaa kan qabanii fi Muuxannoo Gaarii dabarsuu akka danda'an hubatamee jira. ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Hagayya 21, 2014 -Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Hojii Tajaajila Lammummaa Mana Harka qalleeyyii hojjechaa jiraachuu beeksise.Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Daawwannaa Pirojektoota Invastimantii Naannichaa sababeeffachuun Magaalaa Mojootti Hojii Tajaajila Lammummaatiin Mana Harka-qalleeyyii Kutaa Lama Maallaqa Qarshii 150,000’n Ijaaruuf, Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa, Itti Aantoota Biirichaa fi Kaantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Mojoo Aadde Kadijjaa Jamaal bakka argamanitti Hojii Jalqabsiisan.Sagantaa jalqabsiisa ijaarsa mana harka-qalleeyyii kanarratti argamuun haasawa kan taasisan Hogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa akka jedhanitti, hojiin tajaajila lammummaa duudhaa fi aadaa boonsaa ittiin wal utubnuu fi rakkoolee jiran ittiin furaa deemnu waan ta’eef, Biirichi hojii tajaajila lammummaa kana Pirooppoozaalii qopheessuun qaamolee tumsitootaa adda addaarraa walitti qabuun kan hojjetaa jiruudha.Siyyum Hayiluutu gabaase ... See MoreSee Less
View on Facebook
Bulbula Integrated Agro Industrial Park Promotion Event at Skylight Hotel by Photo ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Adoolessa 30, 2014 - " Misooma Paarkii Industirii babal'isuun Guddina Diinagdee Keessatti Shoora olaana qaba jedhan Pirezedaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa". Sagantaan Paarkii Agroo Industirii Qonna Qindaa'aa Bulbulaa haala mijataa inni qabu beeksisuu Magaalaa Finfinnee Hoteela Iskaayilaayititti gaggeeffamee jira.Sagantaa kana irratti haala waliigala Paarkii Agroo Industirii Qonna Qindaa'aa Bulbulaa kan ibsan Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaat. Itiyoophiyaan waantoota biyya alaatti ergitee sharafa irraa argattu keessaa harki 85 Oomisha Qonnaa dheedhiidha.Kun immoo hangas mara galii barbaadamu argamsiisuu hin dandeenye. Faallaa kanaan Oomisha Qonnaa galteen itti dabalame gatii guddaan biyya alaatii galchiti.Kun immoo dinagdee biyya kanaa miidhaa akka jiru Ministirri Ministeera Daldalaafi Industirii Itiyoophiyaa, Obbo Malaakuu Allabal sagantaa kanarratti himanii jiru.Kanarraa ka'uun Mootummaan riifoormii gama invastimentiin jiru fooyyessee Qonna qindaa'arratti kan xiyyeeffates jedhan, Obbo Malaakuun. Qonni qindaa'aa Bulbulaas bu'aa kanaa akka ta'e Obbo Malaakuun himan.Oromiyaan immoo haala mijataafi qilleensa gaarii Oomisha Qonnaaf waan qabduuf paarkiin Qonna qindaa'aa Bulbulaa waan hunda guuttatee Abbootiin qabeenya dhufanii keessatti invest akka godhaniif sagantaan beeksisuu qophaa'eera.Sagantaa kanarratti kan argaman Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Shimallis Abdiisaa, Qonna irratti yoo hin hojjenne Industiriin galma gahuu akka hin dandeenye himan.Sagantaa Paarkii Qonna Qindaa’aa Bulbulaa beeksisuu kanarratti Abbootiin Qabeenyaa Biyya keessaa fi Alaa fi Qooda fudhattootni garaa garaa argamanii jiru.Dhuma irrattis Sagantaan Badhaasaa Abbootii Qabeenyaa Sochii Gaarii keessa jirtanii fi Qonnaan Bulaa adda duree Sochii Gaarii keessa jiraniif raawwatee jira.Siyyum Hayiluutu gabaase ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Adoolessa 30, 2014- Sagantaan Piroomooshinii Hojii Paarkii Agroo Industirii Qonna Qindaa Bulbulaa beeksisuu bakka Pirezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa,Ministeera Industirii Obbo Malaakuu Aallabal, Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa, Hooggantoonni Mootummaa Naanoolee fi Fedaraalaa, Abbootiin Qabeenyaa fi Qooda fudhattootni garaa garaa argamanitti Hoteela Iskaay Laayitittiii gaggeeffamaa jira.Siyyum Hayiluutu gabaase ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Adoolessa 29, 2014-Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Sagantaa Piroomooshinii Paarkii Agro Industirii Qonna Qindaa’aa Bulbulaa irratti Guyyaa Boruu gaggeeffamu ilaalchisee ibsa Miidiyaaleef kenne.Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Dr Tashoomaa Addunyaa ibsa Miidiyaaleef kennaniin akka jedhanitti Paarkiin Agro Industirii Diinagdee Biyyaa jijjiiruuf gahee olaanaa qaba. Guyyaa Boriis sagantaan Piroomooshinii Paarkii Agro Industirii Qonna Qindaa Bulbulaa beeksisuu bakka Abbootiin qabeenyaa dhuunfaa fi Dhaabbileen idil addunyaa argamanitti ni gaggeeffama.Qonna haala barbaadameen bu’a qabeessa taasisuuf Paarkiin Agro Industirii Qonna Qindaa’aa Bulbulaa isa tokkoodha. Paarkiin Agro Industirii Qonna Qindaa’aa Bulbulaa yeroo humna guutuun hojiitti gale Carraa hojii namoota 100,000 oliif ni uuma. Paarkichi Giddugala Ce’umsa Baadiyyaa kan qabu, qulqullina Qonnaa mijeessuu, walitti dhufeenya gabaa cimsuu, Qonnaan Bulaaf carraa adda addaa kennuu, Gabaa biyya keessaa fi Alaa cimsuu fi Tajaajila adda addaa Hooggantoota Paarkicha keessa galaniif kan mijaa'edha.Saganticha irratti Barreeffamni Qo'annoo,Waltajjiin marii fi wal jijjiirraan muuxannoo kan jiru ta'uu Dr Tashoomaa dabalataan ibsanii jiru.Hojii Raawwachiisaan olaanaa Koorpooreeshinii Misooma Paarkiwwan Industirii Oromiyaa Obbo Sisaay Gammachuu gama isaaniitiin akka jedhanitti Paarkiin Agro Industirii Qonna Qindaa’aa Bulbulaa Bu’uuraalee Misoomaa hunda guuttatee Abbootii Qabeenyaa Paarkicha keessa galanii Misoomsuu barbaadaniif haalli kan mijateedha.Siyyum Hayiluutu gabaase ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Raawwii Hojii Paartii Badhaadhinaa fi Mootummaa Bara 2014, Boqonnaa Qophii Karoora Hojii Paartii Badhaadhinaa fi Mootummaa Bara 2015 irratti Hooggantootaa fi Hojjettoota Biirichaa waliin Magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira. Waltajjii kana irratti Gabaasni Raawwii Hojii Paartii Badhaadhinaa fi Mootummaa Bara 2014 akkasumas Karoorri Paartii Badhaadhinaa fi Mootummaa Bara 2015 wal duraa duubaan dhiyaachuun Mariin bal'inaan irratti gaggeeffamaa jira. Sagantaan Waltajjiin kunis guyyoota itti aananis kan itti fufu ta'a.Siyyum Hayiluutu gabaase ... See MoreSee Less
View on Facebook
Haayyuun Diinagdee Dr Tashoomaa Addunyaa Hoogganaan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa dhimma Guddina Lakkoofsa Uummataa fi Diinagdee irratti turtii FBC waliin taasisanGuddinni Lakkoofsa Uummataa Yaaddoodha moo Carraadha? ... See MoreSee Less
View on Facebook
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐧 𝐎𝐫𝐨𝐦𝐢𝐚!Oromia is a land of opportunity and a preferred Investment destination in Ethiopia.Papaya and Avocado Productivity ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sagantaa Ashaaraa Magariisaa Marsaa 4ffaaHooggantootni fi Hojjettootni Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa fi Waajjira Invastimantii Industirii Bulchiinsa Magaalaa Duukam waliin ta'uun Sagantaa Ashaaraa Magariisaa Marsaa 4ffaa Akka Naannoo Oromiyaatti Adoolessa 11/11/2014 qabamee jiru milkeessuuf Bulchiinsa Magaalaa Duukamitti Biqiltuu Gosa garaa garaa dhaabanii jiruAdoolessa 11, 2014Finfinnee ... See MoreSee Less
View on Facebook
𝙒𝙝𝙮 𝙄𝙣𝙫𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙊𝙧𝙤𝙢𝙞𝙖? Oromia has fertile soil, and is centrally located within Ethiopia allowing for a diverse agro-ecology that makes it ideal for all investment sectors. Oromia is home to most of resources found in Ethiopia. This includes coffee, poultry, beehives and livestocks.Finfinne (Addis Ababa) is the capital city of Ethiopia and also that of Oromia Region State. The city is an important regional and international transport hub. The road network radiates from Finfinne to all Regions linking it with important cities, towns, and other economically active centers of the country. International highways also link Finfinne and other cities, towns and other regional states with neighboring countries such as Kenya, Djibouti, Eritrea, Somalia, South Sudan and Sudan.More info on our website investoromia.com ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Hordoftoota Amantaa Islaamaa hundaaf; baga Ayyaana Arafaa 1443ffaa tiin isin gahe jedha! Ayyaanni kun kan jaalalaa, Nagayaa fi tokkummaa Isiniif haa ta'u! Iid Mubaarak!Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggama Raawwii Hojii Waggaa Bara 2014fi Qophii Karoora Hojii Bara 2015 irratti Marii Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti gaggeesssaa ture xummuuruun Kallattii Hojii fuula duraa kaa'ee jira.BIIO, Waxabajjii 30, 2014 Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggama Raawwii Hojii Waggaa Bara 2014 fi Qophii Karoora Hojii Bara 2015 irratti Caasaalee Invastimantii Godinaalee fi Magaalotaa waliin Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti guyyoota 2'f Marii gaggeessaa ture xummuuruun Kallattii hojii fuula duraa kaa'ee jira.Gamaggama kana keessatti Ciminootni,Hanqinootni, Rakkooleen jiranii fi Dhimmootni xiyyeeffannoo barbaadan adda bahan irratti marii bal'aa gaggeessuun Karoora Hojii Bara 2015 keessatti dhimmoota xiyyeeffannoo guddaan hojjetamuu qaban irratti Kallattiin Hojii fuula duraa kaa'amee jira Siyyum Hayiluutu gabaase ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Waxabajjii 28,2014-Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggama Raawwii Hojii Bara 2014 fi Qophii Karoora Hojii Bara 2015 irratti Marii gaggeessaa jira.Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Gamaggama Raawwii Hojii Bara 2014 fi Qophii Karoora Hojii Bara 2015 irratti Caasaalee Godinaalee fi Magaalotaa waliin Magaalaa Adaamaatti Marii gaggeessaa jira.Itti Aanaan Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Eermiyaas Dannaqee Haasawa baniinsaa taasisuun Barbaachisummaa fi Kaayyoo Waltajjichaa bal'inaan ibsuun waltajjichi ifatti akka jalqabamu taasifamee jira.Siyyum Hayiluutu gabaase ... See MoreSee Less
View on Facebook
Sagantaa Ashaaraa MagariisaaHooggantootni fi Hojjettootni Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Sagantaa Ashaaraa Magariisaa Marsaa 4ffaa akka Biyyaatti qabamee jiru milkeessuuf Bulchiinsa Magaalaa Duukamitti Biqiltuu Gosa garaa garaa dhaabanii jiruWaxabajjii 27, 2014Finfinnee ... See MoreSee Less
View on Facebook
Itti fayyadama Teekinooloojii Ammayyaa fi Jijjiirama Kenna Tajaajilaa irratti dhufe****Biiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Kenna Tajaajilaa Saffisaa, qulqullinaa fi iftoomina qabu kennuuf itti fayyadama Teekinooloojii yeroo gara Yerootti babal'isaa jira. Itti fayyadama Teekinooloojii Ammayyaa babal'iseenis Simannaa Pirojektoota Invastimantii tuttuqaa irraa bilisa gochuuf Invastimantii karaa "Website" Mana hojiitiin keessummeessaa jira. Hojmaata Simannaa Gaaffii Lafa Invastimantii karaa "On Line" (Website) keessummeeffamaa jiruunis Kenna Tajaajilaa irratti jijjiirama Gaariin jiraachuu ragaan Mana hojichaa irraa argame ni mul'isa. Sagantaan idilee Abbaan dhimmaa itti keessummeeffamus idilaa'ee Meeshaalee Teeknooloojii Ammayyaa fayyadamuun karaa iftoomina qabuun keessummeeffamaa jiru. Adeemsa itti fayyadama Teeknooloojii kana keessatti deddeebin Abbaa dhimmaa hir'achuu, Abbaa dhimmaa fi Biiroo gidduutti wal amantaan akka jiraatu taasisuu, "Dallaaltota" (Faddaltootaa) fi Hattoota Seeran ala Lafa Invastimantii argachuuf jecha Maqaa Biirichaa balleessaa turan kan hambisee fi Abbaan dhimmaa Mana ofii taa'ee Tajaajila guutuu karaa "On Line" tiin akka argatu ta'ee jira. Jijjiirrama Kenna Tajaajilaa irratti dhufe kana itti fufsiisuuf Biirichi xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa jira.Waxabajjii 26, 2014Finfinnee ... See MoreSee Less
View on Facebook
የአረንጓዴ አሻራ ፍሬዎች!Invest In Oromia! ... See MoreSee Less
View on Facebook
A Team lead by H.E Miss Senait Mebrie, Deputy of Oromia Investment and Industry Bureau have visited at Dire dawa Investment and Trade fair inauguration Ceremony.Invest In Oromia! ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Waxabajjii 16, 2014- Fooramiin Mootummaa fi Abbootii Qabeenyaa Godina Harargee Bahaatiin qophaa'e dhaadannoo "Babal'inni Invastimantii fi Industirii Guddina Biyyaatiif" jedhuun Magaalaa Dirree Dawaatti gaggeeffamee jira.Abbootiin Qabeenyaa Godina Harargee Bahaa keessatti hojjechaa jiran rakkoo hojii Invastimantii keessatti muudatu furuu fi akkaataa pirojektootni adda citan itti fufsiisuun danda'amu irratti Mootummaa wajjin mari’atanii jiru.Sagantaa Fooramii kana irratti I/A/ Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Aadde Sannaayit Maabree dabalatee I/G/Waajjira Paartii Godina Harargee Bahaa Obbo Abdii Aliyyii, I/G/WaajjiraaIee Godinichaa fi Qooda fudhattootni garaa garaa argamanii jiru. Rakkoo gara mootummaan jiru; hojii Invastimantii si'eessuuf kenna tajaajilaa irratti danqaaleen jiraachuu, dhiyeessiin lafaa harkifachuu fi bu'uuraalee misoomaa babal'isuu dadhabuun adda bahee Marii bal'aan irratti gaggeeffamee jira. W/II Godina Harargee Bahaa irraa odeeffanne ... See MoreSee Less
View on Facebook
Pirojektii Magariisummaa (Greenery Project) Biiroon Inavstimantii fi Industirii Oromiyaa Invastimantii Naannichaa Babal'isuu fi Bu'a qabeessaa taasisuu cinaatti Hojii Magariisummaa fakkeenya Gaarii ta'uu danda'u hojjechaa jira. Haaluma kanaan Biirichi Dallaa Gamoo Haaraa Biirooleen Oromiyaa itti argaman fuuldura isaa guutumaan guututti fudhatee Pirojektii Magariisummaa (Greenery Project) haala bareedina qabuu fi Hojii Piroomooshiniif ooluu danda'uun hojjechaa jira.Waxabajjii 14, 2014Finfinnee ... See MoreSee Less
View on Facebook
BeeksisaBiiroon Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Kenna Tajaajila Saffisaa fi Qulqullina qabu kennuuf Wirtuu Kenniinsa Tajaajila Iddoo Tokkoo (One Stop-Service) Sadarkaa Naannoo hanga Godinaalee fi Magaalotaatti jalqabee jira. Haaluma kanaan Abbootiin dhimmaa waa’eee Invastimantiin walqabatan Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa, Biiroo Daldala Oromiyaa, Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa, Biiroo Galii Oromiyaa, Biiroo Lafa Oromiyaa, Biiroo Abbaa Alangaa Oromiyaa fi Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo Oromiyaa irraa argachuu barbaaddan hundaaf Wirtuu Kenniinsa Tajaajila Iddoo Tokkoo (One Stop-Service) Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaatti argamu irraa argachuu akka dandeessan ni beeksifna.Biiroo Invastimantii fi Industirii OromiyaaWaxabajjii 14, 2014Finfinnee ... See MoreSee Less
View on Facebook
BIIO Waxabajjii 09, 2014- Fooramiin Mootummaa fi Abbootii Qabeenyaa Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinneetti gaggeeffamee jira.Abbootiin Qabeenyaa Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee keessatti hojjechas jiran rakkoo hojii Invastimantii keessatti muudatu furuu fi akkaataa pirojektootni adda citan itti fufsiisuun danda'amu irratti Mootummaa wajjin mari’atanii jiru. Sagantaa Fooramii kana irratti I/A/ Hoogganaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Eermiyaas Dannaqee dabalatee Bulchaa Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee Obbo Girmaa Hayiluu, I/G/Waajjira Invastimantii fi Industirii Godinichaa Aadde AyyalachTashoomaa, I/G/Waajjiraalee Godinichaa fi Qooda fudhattootni garaa garaa argamanii jiru. Rakkoo gara mootummaan jiru; hojii Invastimantii si'eessuuf kenna tajaajilaa irratti danqaaleen jiraachuu, dhiyeessiin lafaa harkifachuu fi bu'uuraalee misoomaa babal'isuu dadhabuun adda bahee jira. Hogganaan Itti Aanaa Biiroo Invastimantii fi Industirii Oromiyaa Obbo Eermiyaas Dannaqee Akka jedhanitti Abbootiin Qabeenyaa caasaa Mootummaa sadarkaa adda addaa irra jiran wajjin hariiroo gaarii uumuun misooma mirkaneessuun murteessaadha.Abbootiin Qabeenyaas rakkoon Invastimantii akka Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinneetti qorataman qabatamaa ta'uu mirkaneessuun marii gaggeeffamaa jiruun furmaanni qabatamaan akka dhufu kan gumaachan ta'uu Obbo Eermiyaas dabalataan ibsanii jiru. OBN irraa odeeffanne ... See MoreSee Less
View on Facebook